Tòa nhà Etown Central

11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4

11 Đoàn Văn Bơ,
Phường 12, Quận 4