Tòa nhà Viettel Complex Building Văn phòng DKSH

285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10 (Văn phòng DKSH)

285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10
(Văn phòng DKSH)